top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení

 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1, § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o koupi (dále jen "kupní smlouva"), nebo smlouvy o poskytnutí poradenství (dále jen "smlouva o poradenství"), nebo smlouvy o členství (dále jen "smlouvy o členství") (kupní smlouva, smlouva o poradenství dále společně také jen "smlouva") uzavírané mezi provozovatelem a klientem prostřednictvím internetového obchodu www.tvorbaosobniznacky.cz (dále jen "internetový obchod") nebo e-mailové nebo telefonní komunikace nebo osobního setkání. Tyto obchodní podmínky (dále také jen “VOP”) nabývají účinnosti v den potvrzení Závazné objednávky Klientem. Závazná objednávka je Klientovi poslána na jím uvedený e-mail. Po potvrzení Závazné objednávky je Klientovi na e-mail zaslaná kopie Obchodních podmínek a faktura.

 

1.2. Provozovatelem internetové obchodu www.tvorbaosobniznacky.cz je:

Nela Hanáková

se sídlem Klatovská 201/14, Brno, 602 00, Česká republika

IČO: 00954608

Provozovatel je dále označen také jako Zprostředkovatel.

E-mail: nela.hanakova@gmail.com

Tel.: +420 722942123

 

1.3. Klientem se stává fyzická nebo právnická osoba, podepsáním Závazné objednávky, kterou zašle Zprostředkovatel Klientovi na jím uvedený e-mail. (dále také jako „Klient“) 

 

1.4. Závazek Zprostředkovatele. Zprostředkovatel se zavazuje, za podmínek stanovených těmito VOP, zajistit pro Klienta služby v oblasti vzdělávání, spočívajících zejména v online seminářích a workshopech, to vše v rozsahu zvoleného programu Zprostředkovatele (dále jen „Služby“), specifikovaných v čl. 3. těchto VOP. Smluvní strany společně prohlašují, že jsou si vědomi, že služby poskytované ze strany Zprostředkovatele nejsou službami právního, finančního ani daňového charakteru. 

 

1.5. Závazek Klienta. Klient se zavazuje využít služeb Zprostředkovatele výhradně pro účely své obchodní činnosti a zaplatit Zprostředkovateli za Služby odměnu stanovenou dále v čl. 4. těchto VOP.

 

1.6. Závaznou objednávkou se myslí dokument, který je v elektronické podobě zaslán Klientovi před začátkem spolupráce a je následně Klientem podepsán a poslán zpět Zprostředkovateli na uvedený e-mail. Dnem potvrzením a odesláním Závazné objednávky Zprostředkovateli vchází v platnost i tyto VOP.

 

1.7. Službou je myšlena jakákoliv spolupráce uzavřená a popsaná v Závazné objednávce. 

 

II. Licence 

2.1. Licenční ujednání. Smluvní strany souhlasí s těmito VOP za účelem předávání jedinečného know-how Zprostředkovatele v oblasti obchodního a marketingového poradenství, mentoringu a couchingu (dále jen „Obsah“), který je duševním vlastnictvím Zprostředkovatele ve smyslu ust. zák. zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském. Zprostředkovatel uzavřením Závazné objednávky poskytuje Klientovi licenci k užití Obsahu v rozsahu objednaných služeb, a to výhradně pro účely obchodní činnosti Klienta. 

2.2. Uznání duševního vlastnictví. Smluvní strany dávají tímto ujednáním najevo, že veškerý Obsah sdělený ze strany Zprostředkovatele je duševním vlastnictvím Zprostředkovatele ve smyslu ust. zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském. Zprostředkovatel uzavřením této Smlouvy neuděluje Klientovi licenci k užívání obsahu nad rámec jeho obchodní činnosti. Klient v plném rozsahu uznává práva Poskytovatele na duševní vlastnictví dle čl. 2.1 této Smlouvy a zavazuje se jej užívat pouze ve stanoveném rozsahu, tj. výhradně v rámci činnosti Klienta a za poskytnutou licenci řádně hradit odměnu stanovenou v čl. 4 této Smlouvy. 

2.3. Neposkytnutí obsahu třetím osobám. Klient se zavazuje jakýkoliv Obsah získaný v souvislosti s poskytováním Služeb dle této Smlouvy neposkytnout jakékoliv další osobě (nad rámec sjednaných služeb) a nevyužívat jej v rámci jakékoliv podnikatelské činnosti fyzické či právnické osoby odlišné od Klienta, a to ani k činnosti vykonávané osobami jednajícími za Klienta, či osobami jakkoliv s Klientem propojenými. 

2.4. Ochrana Obsahu. Zprostředkovatel respektuje právo Klienta sdělit, předat či zpřístupnit Obsah osobám, jež pro něj vykonávají činnost obchodního charakteru, ať již v postavení pracovněprávním či smluvním, přesto se Klient zavazuje chránit Obsah před jeho neoprávněným šířením, přičemž za porušení licenčního ujednání dle čl. 2 této Smlouvy těmito osobami odpovídá Klient. Za účelem závazku Klienta chránit Obsah Zprostředkovatel před jeho nežádoucím šířením Smluvní strany sjednávají povinnost Klienta s každou osobou, jíž bude Obsah sdělen, předán či zpřístupněn smluvně sjednat podmínky pro mlčenlivost a zřídit závazek každé takové osoby nesdělit, nepředat a nezpřístupnit Obsah, a to alespoň v rozsahu smlouvy o mlčenlivosti, jež je přílohou č. 2 těchto VOP. 

2.5. Závazek neposkytnout. Na závazku neposkytnout a nezpřístupnit Obsah jakékoliv další osobě odlišné od Klienta se ničeho nemění ani ukončením platnosti těchto VOP dle čl. 6 těchto VOP.

2.6. Nemožnost postoupení licence. Klient není oprávněn postoupit licenci třetí osobě, ať zcela nebo zčásti. 

2.7. Zprostředkování uzavření smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že bude-li mít klient zájem podílet se na předávání Obsahu Zprostředkovatele jakékoliv další osobě, nebude jej poskytovat samostatně v rozporu s čl. 2.3 těchto VOP, nýbrž předá kontakt na tuto doporučenou osobu Zprostředkovatele.

 

III. Poskytované služby 

3.1. Rozsah poskytovaných služeb. Klient sjednává potvrzením Závazné objednávky poskytování Služeb v rozsahu Klientem objednaném. Smluvní strany sjednávají, že Klient má zájem o Služby pouze v rozsahu programu/programů jím zvoleného/zvolených v objednávce. 

3.2. Způsob poskytování služeb. Specifikace Služeb a způsob jejich poskytování je obsažen v Závazné objednávce, kterou Klient potvrdí svým podpisem před zahájením spolupráce. Zprostředkovatele se zavazuje poskytovat Služby způsobem a v rozsahu popsaném v Závazné objednávce, a to s veškerou odbornou péčí. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo upravit v průběhu smluvního vztahu způsob a/nebo rozsah poskytování Služeb.

 

IV. Odměna za poskytnuté Služby 

4.1. Úhrada odměny. Klient se zavazuje zaplatit Zprostředkovateli za poskytované Služby definované v Závazné objednávce odměnu ve výši stanovené pro jednotlivé služby Zprostředkovatele, a to na základě faktury vystavené Zprostředkovatelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poskytnutí Služby, přičemž Služba se považuje za poskytnutou v okamžiku dokončení spolupráce. Splatnost faktury činí 14 dní od data doručení faktury, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 

4.2. Prodlení s úhradou odměny. Bude-li Klient v prodlení s placením odměny v termínech a výších stanovených Závaznou objednávkou, je Klient povinen hradit Zprostředkovateli úroky z prodlení v zákonné výši za každý, byť i započatý, den prodlení. 

4.3. Možnost rozdělení plateb na dvě části. Klient má možnost zaplatit Zprostředkovateli Zálohovou fakturu ve výši padesáti procent celkové částky definované v Závazné objednávce před zahájením spolupráce a zbylou část uhradit ihned po skončení spolupráce. 

 

V. Smluvní pokuty 

5.1. Porušení licenčního ujednání. V případě, že dojde Klientem, jemuž byl s ohledem na provozování obchodní činnosti Klienta předán, sdělen či zpřístupněn Obsah ze strany Zprostředkovatele, ke zveřejnění, zpřístupněním či jakýmkoliv jiným způsobem sdělení Obsahu třetí osobě v rozporu s čl. 2 těchto VOP, zavazuje se Klient uhradit Zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši 250.000,- Kč za každé jednotlivé porušení licenčního ujednání. 

5.2. Splatnost smluvních pokut. Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě. 

5.3. Náhrada škody. Strany sjednávají, že nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani ve výši přesahující smluvní pokutu. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo na náhradu škody zachováno, a to v plné výši. 

 

VI. Doba trvání a předčasné ukončeí VOP 

6.1. Platnost a trvání těchto VOP. Tyto VOP nabývají účinnosti podepsáním Závazné objednávky na dobu určitou, v délce trvání spolupráce popsané v Závazné objednávce. Dále se platnost těchto VOP řídí čl. 6.4. těchto VOP. 

6.2. Výpověď smlouvy bez výpovědní doby. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo ukončit poskytování Služeb podle těchto VOP a neplnit závazky z této Smlouvy, pokud Klient nebude dodržovat kterýkoli z příslibů, závazků a dohod v tomto dokumentu, které mají být dodržovány, nebo pokud se Zprostředkovatel dozví, že Klient nebo organizační jednotka byla použita k činnostem, které nejsou předmětem činnosti Klienta. K ukončení poskytování Služeb dojde ze strany Zprostředkovatele bezprostředně poté, co dojde k doručení výpovědi dle těchto VOP dle tohoto odstavce.

6.3. Ustanovení platná po ukončení platnosti smlouvy. Závazek chránit informace dle Dohody o mlčenlivosti, jež je přílohou této Smlouvy, neporušit licenční ujednání dle čl. 2, jakož i hradit smluvní pokuty dle čl. 6 této Smlouvy trvá i po skončení účinnosti Smlouvy. 

 

VII. Povinnost mlčenlivosti 

7.1 Povinnost mlčenlivosti. S ohledem na navázání spolupráce na základě těchto VOP, může Klient v souvislosti s realizací Služeb popsaných v Závazné objednávce získat přístup k informacím, které považuje Zprostředkovatel za důvěrné nebo tvořící součást jeho obchodního tajemství nebo obchodního tajemství dalších Klientů v programech / členstvích (dále také jako „Důvěrné informace“). 

7.2. Důvěrné informace. Za Důvěrné informace dle čl. 7.1. těchto VOP se považují veškeré informace, skutečnosti, data a zkušenosti ať už technické, provozní, ekonomické nebo jiné povahy, bez ohledu na způsob jejich zachycení (např. V počítačově čitelném formátu, písemné formě, v nákresech nebo vzorcích, verbálně nebo pozorováním), které se vztahují k předmětu podnikání Zprostředkovatele, na jejich utajení má Zprostředkovatel zájem a ke kterým Zprostředkovatel umožní a / nebo již umožnil Klientovi přístup za účelem plnění Závazné objednávky a Služeb.

7.3. Nedůvěrné informace. Informace nejsou považovány za důvěrné, pokud Klient prokáže, že taková informace (i) byla veřejně známou informací v době jejího sdělení Klientovi, (ii) se stala veřejně známou po jejím přijetí Klientem, aniž by byla porušena 

ustanovení těchto VOP, (iii) byla Klientem získána od třetí osoby, aniž by tato třetí osoba porušila svojí povinnosti mlčenlivosti anebo aniž by tato třetí osoba zavázala povinností mlčenlivosti Klienta, (iv) byla Klientem vyvinuta nezávisle, bez využití přijatých důvěrných informací. 

7.4. Povinnost Klienta. Klient se zavazuje, že: 

a) použije Důvěrné informace pouze ve spojení s činnostmi dle těchto VOP; 

b) uchová důvěrné informace v přísné tajnosti a nepředá je žádné třetí straně; 

c) zveřejní důvěrné informace třetím osobám pouze za předpokladu, že tyto osoby jsou vázány zachováním mlčenlivosti do rozsahu daného těmito VOP; 

d) neprodleně vrátí veškeré důvěrné informace včetně dokumentů nebo jiných nosičů údajů obsahujících takové informace na žádost Zprostředkovatele; 

e) zachová důvěrné informace v důvěrnosti po celou dobu trvání těchto VOP za použití maximálního stupně péče a pozornosti. 

 

VIII. Ochrana osobních údajů 

8.1. Správa osobních údajů. Zprostředkovatel se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě této smlouvy Klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. 

8.2. Informace o zpracování osobních údajů nalezne klient popsané na webových stránkách Zprostředkovatele. Společně s odesláním Závazné objednávky Klient prohlašuje, že si přečetl a souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedených na webových stránkách Zprostředkovatele.

 

IX. Společná a závěrečná ustanovení 

9.1. Platnost a účinnost. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem uzavření a podepsání Závazné objednávky a jejím doručením v elektronické podobě Zprostředkovateli na uvedenou e-mailovou adresu.

9.2. Uzavření Závazné objednávky. Smluvní strany sjednávají jako přípustné uzavření Závazné objednávky podpisem, a to k okamžiku uzavření Závazné objednávky oběma Smluvními stranami, nebo uzavření Závazné objednávky distančním způsobem, a to k okamžiku přijetí platby fakturované částky na základě těchto VOP.

9.3. Ukončení platnosti VOP. Tyto VOP mohou být, s výjimkou uvedenou v čl. 6.2 těchto VOP, ukončeny pouze vzájemnou dohodou stran. Pokud jsou VOP ukončeny Klientem, uhradí Zprostředkovateli odměnu za všechny jím objednané Služby, jakož i všechny náklady další, které Zprostředkovateli s takovým ukončením vzniknou. Tím není dotčeno právo na úhradu náhrady škody. 

9.5. Právní nástupnictví. Dojde-li v průběhu trvání smluvního vztahu založeného těmito VOP k zániku některé ze Smluvních stran, přechází práva a povinnosti z této Smlouvy na právního nástupce. 

9.6. Rozhodné právo. Tyto VOP a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. 

9.7. Nepředvídatelné okolnosti. Smluvní strana, která způsobí druhé Smluvní straně škodu, se zprostí odpovědnosti k náhradě této škody v případě, kdy jí splnění povinnosti z těchto VOP zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli v době, kdy byla v prodlení s plněním svých povinností, avšak pouze od okamžiku vzniku takové překážky. 

9.8. Doručování. Smluvní strany sjednávají, že vyjma doručování na adresu sídla smluvní strany je za písemné doručení platně považováno i doručování prostřednictvím elektronické pošty, a to prostřednictvím e-mailových kontaktů uvedených v záhlaví těchto VOP. Písemnost je považována za doručenou okamžikem potvrzení přijetí, jinak uplynutím 5. dnů ode dne, v němž byla zpráva prostřednictvím elektronické pošty odeslána. 

9.9. Vyhotovení. Tyto VOP jsou v den sjednání spolupráce zaslány Klientovi na jím uvedenou e-mailovou adresu. Stejně tak jsou dostupné na webových stránkách Zprostředkovatele.

9.10. Salvátorská klauzule. Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení těchto VOP neplatná a / nebo neúčinná, nemá to za následek neplatnost a / nebo neúčinnost celých VOP. Smluvní strany se v takovém případě zavazují, že místo neplatných a / nebo neúčinných ustanovení sjednají takovou úpravu, která se hospodářsky co nejvíce přiblíží účelu, který sledovalo neplatné a / nebo neúčinné ustanovení. 

9.11. Prohlášení Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že nejsou omezeny právními předpisy, rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím státního orgánu ve smluvní volnosti týkající se předmětu těchto VOP, a že jsou plně způsobilé k právním jednáním. Smluvní strany prohlašují, že tyto VOP tak, jak byla sepsána, odpovídá jejich pravé vůli, a na důkaz toho potvrzují a podepisují Závaznou objednávku.

9.12. Přílohy. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 2 – Dohoda o mlčenlivosti 

Příloha č. 3 – Informace o zpracování osobních údajů 

------------------------------ 

Příloha č. 2 - Dohoda o mlčenlivosti 

kterou uzavírají 

 

Nela Hanáková

Klatovská 201/14, 

Brno - Ponava, 602 00

IČ: 00954608

e-mailový kontakt: nela.hanakova@gmail.com

 

(dále také jako „Poskytovatel“) 

(dále také jako “Příjemce”) 

(Poskytovatel a Příjemce společně dále také jako „Smluvní strany“ nebo „Strany“) 

v momentě potvrzení Závazné objednávky, za následujících podmínek a s obsahem dále uvedeným v tomto dokumentu (dále také jako „Dohoda“).

 

1. Účel Dohody 

1.1. Účel Dohody. Vzhledem k tomu, že Smluvní strany mají zájem o navázání obchodní spolupráce, na základě které bude Poskytovatel dodávat Příjemci objednané služby, může Příjemce, v souvislosti s realizací výše uvedeného záměru Smluvních stran, získat přístup k informacím, které Poskytovatel považuje za důvěrné anebo tvořící součást jeho obchodního tajemství. Poskytovatel má zájem na utajení a ochraně takových důvěrných informací před neoprávněným zveřejňováním, využitím, zneužitím, případně jejich použitím způsobem, jenž by byl způsobilý Poskytovateli přivodit jakoukoli újmu. 

 

2. Předmět Dohody 

2.1. Předmět Dohody. Předmětem této Dohody je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran ve spojení s účelem uvedeným v čl. 1. této Dohody, přičemž Příjemce se zavazuje zachovat mlčenlivost ohledně všech důvěrných informací Poskytovatele co do rozsahu a způsobem uvedeným níže. 

 

3. Důvěrné informace 

3.1. Důvěrné infromace. Za důvěrné informace se považují veškeré informace, skutečnosti, data a zkušenosti ať už technické, provozní, ekonomické nebo jiné povahy, bez ohledu na způsob jejich zachycení (např. v počítačově čitelném formátu, písemné formě, v nákresech nebo vzorcích, verbálně nebo pozorováním), které se vztahují k předmětu podnikání Poskytovatele, na jejich utajení má Poskytovatel zájem a ke kterým Poskytovatel umožní a / nebo již umožnil Příjemci přístup za účelem a dle podmínek stanovených touto Dohodou. 

3.2. Za důrné informace se taktéž považují veškeré informace, skutečnosti, data a zkušenosti ať už technické, provozní, ekonomické nebo jiné povahy, bez ohledu na způsob jejich zachycení (např. v počítačově čitelném formátu, písemné formě, v nákresech nebo vzorcích, verbálně nebo pozorováním), které Klient získá od ostatních členů v členské sekci Zprostředkovatele, na komunikační platformě nebo na ZOOM callech a workshopech.

3.3. Pojem důvěrné informace. Pojem důvěrné informace dle předchozího odstavce také tvoří zařízení, přístroje, nástroje, produkty či jejich části. Dále se jedná o jejich vzory, modely, prototypy, kopie, bez ohledu na jejich funkčnost. 

3.4. Nedůvěrné informace. Informace nejsou považovány za důvěrné, pokud Příjemce prokáže, že taková informace (i) byla veřejně známou informací v době jejího sdělení Příjemci, (ii) se stala veřejně známou po jejím přijetí Příjemcem, aniž by byla porušena ustanovení této Smlouvy, (iii) byla Příjemcem získána od třetí osoby, aniž by tato třetí osoba porušila svojí povinnosti mlčenlivosti anebo aniž by tato třetí osoba zavázala povinností mlčenlivosti Příjemce, (iv) byla Příjemcem vyvinuta nezávisle, bez využití přijatých důvěrných informací. 

 

4. Závazek mlčenlivosti 

4.1. Povinnost Příjemce. Příjemce se zavazuje, že: 

a) použije důvěrné informací pouze ve spojení s činnostmi uvedenými ve článku 1.1 této Dohody, 

b) uchová důvěrné informace v přísné tajnosti a nepředá je žádné třetí straně, 

c) zveřejní důvěrné informace pouze vlastním zaměstnancům, kteří potřebují důvěrné informace znát ve spojení s činnostmi popsanými v článku 1.1 této Dohody, a za předpokladu, že jsou takoví zaměstnanci vázání zachováním mlčenlivosti do rozsahu daného touto Dohodou, 

d) neprodleně vrátí veškeré důvěrné informace včetně dokumentů nebo jiných nosičů údajů obsahujících takové informace na žádost Poskytovatele, 

e) zachová důvěrné informace v důvěrnosti po celou dobu trvání této Dohody za použití maximálního stupně péče a pozornosti. 

 

5. Odpovědnosti a sankce 

5.1. Smluvní pokuta. V případě porušení závazku mlčenlivosti na základě této Dohody Příjemcem, je Příjemce povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč za každé takové porušení. Tímto ujednáním zůstává nedotčena povinnost Příjemce nahradit Poskytovateli škodu, která vznikla následkem porušení této Dohody dle předchozí věty v plné výši vedle smluvní pokuty. 

5.2 Splatnost sankcí. Veškeré nároky Poskytovatele na základě tohoto článku Dohody jsou splatné do 10 (deseti) kalendářních dnů po doručení písemné výzvy k úhradě Příjemci. 

 

6. Doba trvání 

6.1. Doba trvání. Tato Dohoda je uzavírána na dobu určitou, a to po dobu trvání obchodní spolupráce Smluvních stran. 

6.2. Povinnost mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivost v souladu s článkem 4 této Dohody nekončí s vypršením platnosti této Dohody, ale zůstává v platnosti a účinnosti i po ukončení doby trvání této Dohody. 

 

7. Závěrečná ustanovení 

7.1. Platnost, účinnost. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu této Dohody všemi Smluvními stranami. 

7.2. Vyhotovení. Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá Strana obdrží po jednom vyhotovení. 

7.3. Změny Dohody. Veškeré změny nebo doplňky Dohody mohou být činěny pouze na základě písemných odsouhlasených dodatků. V případě jazykových rozdílů je rozhodná verze česká. 

7.4. Rozhodné právo. Veškeré právní vztahy založené touto Dohodou nebo vzniklé v souvislosti s ní se dle výslovné dohody Stan řídí právem České republiky. 

7.5. Salvátorská klauzule. V případě, že jakékoli ustanovení této Dohody je neplatné, nezákonné, či nevymahatelné, není tímto jakkoli ovlivněna platnost, zákonnost a vymahatelnost jejích zbývajících ustanovení. V takovém případě Strany nahradí neplatné nebo neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením odpovídajícím v nejvyšší možné míře záměru a účelu původního ustanovení. 

7.6. Prohlášení Stran. Strany prohlašují, že si Dohodu před jejím podpisem přečetly. Dále prohlašují, že v Dohodě jsou srozumitelně a jednoznačně formulována práva, povinnosti a vzájemné vztahy, že rozumí v plném rozsahu obsahu Dohody a bez výhrad s ním souhlasí, že tuto Dohodu uzavírají s vážnými úmysly, po vzájemném projednání a ze své pravé a svobodné vůle. Strany potvrzují toto své prohlášení svými vlastnoručními podpisy pod textem této Smlouvy. 

------------------------------ 

Příloha č. 3 - Informace o zpracování osobních údajů Informace pro klienta při přijetí osobních údajů: 

1. Správce osobních údajů 

Správcem osobních údajů je:

 

Nela Hanáková

Klatovská 201/14, 

Brno - Ponava, 602 00

IČ: 00954608

e-mailový kontakt: nela.hanakova@gmail.com

(dále také jako „Správce“) 

 

2. Právní základ pro zpracování 

Právním základem pro zpracování osobních údajů jsou smlouva o poskytování služeb. Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – Klienta, která vyplývá z uvedené smlouvy. 

 

3. Účel zpracování 

Účelem zpracování osobních údajů je poskytování služeb podle smlouvy uzavřené s Klientem. 

 

4. Příjemci osobních údajů 

Příjemci osobních údajů jsem poskytovatelé údržby informačního systému a další příjemci dle potřeb a pokynů Klienta. 

 

5. Doba zpracování osobních údajů 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR). 

 

6. Práva Klienta 

6.1. Právo na přístup k osobním údajům. Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. 

6.2. Právo na opravu a doplnění osobních údajů. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má Klient právo kdykoli doplnit. 

6.3. Právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o Klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a Klient o to požádá. 

6.4. Omezení zpracování osobních údajů. Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno 

na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má Klient právo kdykoli vznést námitku. 

6.5. Přenositelnost údajů. Právo na přenositelnost údajů dává Klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo, pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. 

6.6. Právo odvolat souhlas. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje Klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s Klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním. 

6.7. Stížnost. V případě, že bude Klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech Klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

(https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d- 27276). 

 

Nela Hanáková, V Brně 1.1. 2022 

Tyto VOP nabývají platnosti 1.1. 2022 a přijetím Závazné objednávky.

bottom of page